Cờ thế đặc biệt 001

posted Feb 15, 2011, 6:08 AM by Cờ Vây   [ updated Feb 23, 2011, 5:32 PM ]
Đen có thể bắt Trắng bằng cách nào?

Thế cờ để luyện đọc nước thực chiến, không sử dụng bàn để kiểm tra!

Comments