Cờ thế 007 - [1 phút] - [5-kyu]

posted Jan 21, 2011, 7:28 PM by Thư Viện Cờ Vây   [ updated Jan 30, 2011, 8:09 PM by Cờ Vây ]
Phía trái của nhóm quân trắng đang mở. Đen làm sao để giết Trắng?

Giải trong 1 phút = 5-kyu

Comments