Cờ thế 002 - [Ngay lập tức] - [5-kyu]

posted Jan 20, 2011, 12:43 AM by Thư Viện Cờ Vây   [ updated Jan 27, 2011, 5:49 AM by Cờ Vây ]
Đây là một hình cờ căn bản. 3 quân đen ở dưới bị đánh bắt chỉ còn 1 khí. Nối không phải là đáp án.

Giải trong chớp mắt = 5-kyu
Comments