Cờ thế 012 - [Ngay lập tức] - [4-kyu]

posted Jan 29, 2011, 1:59 AM by Cờ Vây   [ updated Jan 29, 2011, 2:03 AM ]
Trắng không có khí ở ngoài, Đen làm sao để phá hình mắt của Trắng?

Giải trong chớp mắt = 4-kyu

Comments