Cờ thế 001 - [1 phút] - [5-kyu]

posted Jan 20, 2011, 12:37 AM by Thư Viện Cờ Vây   [ updated Jan 27, 2011, 5:50 AM by Cờ Vây ]
Đen nên giảm không gian tạo mắt của Trắng hay đánh thẳng vào điểm cốt yếu trong hình cờ của Trắng?

Giải trong vòng 1 phút = 5-kyu

[Lời giải]
Comments