Cờ thế 011 - [1 phút] - [4-kyu]

posted Jan 27, 2011, 5:50 AM by Cờ Vây   [ updated Jan 30, 2011, 8:08 PM ]
Đen có vẻ đang lâm nguy, nhưng Đen có thể sống được.

Giải trong 1 phút = 4-kyu

Comments