Đáp án


Hình 1: Chính xác Hình 2: Trắng trả lời khác
Hình 3: Không chính xác


Đen nên lùi đơn giản với 1 như trong hình 1 để dọa nối về. Nếu Trắng 2, Đen phá mắt cho tới Đen 7 (Trắng 6 nối ở 3).

Nếu Trắng trả lời Đen 1 với 2 như trong hình 2, Đen có thể nối về với 3. Nhóm của Trắng chết.

Đen 1 như trong hình 3 là một lỗi. Trắng sẽ chơi ở 2 và Đen sẽ phải đấu cướp để giết nhóm Trắng. 
Comments