Cờ thế 052 - [3 phút] - [1-kyu]

posted Apr 25, 2013, 2:07 AM by Cờ Vây   [ updated Apr 25, 2013, 6:40 PM ]

Đen có thể giết Trắng lợi dụng Trắng đang thiếu khí. Điểm cốt yếu nằm ở đâu?

Giải trong 3 phút = 1-kyu

Comments