Cờ thế 050 - [3 phút] - [1-kyu]

posted Apr 6, 2011, 6:18 PM by Cờ Vây
Đen làm sao để tạo sống trong góc?

Giải trong 3 phút = 1-kyu
Comments