Cờ thế 049 - [3 phút] - [1-kyu]

posted Mar 30, 2011, 7:11 AM by Cờ Vây   [ updated Mar 30, 2011, 7:15 AM ]
Trắng vừa điểm vào với quân tam giác, Đen có thể làm gì để cứu đám quân của mình khỏi bị bắt?

Giải trong ba phút = 1-kyu
Comments