Cờ thế 048 - [3 phút] - [1-kyu]

posted Mar 27, 2011, 10:57 PM by Cờ Vây
Đen làm sao để tạo sống?

Giải trong 3 phút = 1-kyu
Comments