Cờ thế 047 - [Ngay lập tức] - [1-kyu]

posted Mar 27, 2011, 9:40 AM by Cờ Vây
Thế cờ này có thể giải mà không cần suy nghĩ (đưa lên để đủ bộ 300)
Giải ngay lập tức = 1-kyu
Comments