Đáp án

Hình 1: Chính xác Hình 2: Thế cướp Hình 3: Không có hy vọng! 

Nước đâm chéo như đen 1 trong hình 1 là điểm cốt yếu. Nếu Trắng 2, Đen siết khí với 5 và 7 (Trắng nối ở 6). nếu Trắng chơi ở 7, Đen khoét với 5 và thắng so khí.

Nếu Đen áp sát với 1 như trong hình 2, kết quả tốt nhất cho Đen là tạo thế cướp. Nếu Trắng chơi 8 ở 9, Đen ‘a’ bắt năm quân với thế vồ ngược.

Đen 1 trong hình 3 hoàn toàn không có hy vọng. Sau Trắng 2, Đen không thể tạo sống được ở đây.
Comments