Cờ thế 046 - [3 phút] - [1-kyu]

posted Mar 24, 2011, 10:55 PM by Cờ Vây   [ updated Mar 27, 2011, 11:03 PM ]
Đen phải làm sao để tạo sống ở đây?

Giải trong 3 phút = 1-kyu

Comments