Cờ thế 045 - [3 phút] - [2-kyu]

posted Mar 22, 2011, 8:05 PM by Cờ Vây
Đen tấn công với quân tam giác nhưng Trắng bỏ qua, Đen phải làm gì?

Giải trong ba phút = 2-kyu
Comments