Cờ thế 044 - [3 phút] - [2-kyu]

posted Mar 21, 2011, 6:36 PM by Cờ Vây
Đen có thể làm gì ở hình cờ này?

Giải trong 3 phút = 2-kyu (có vẻ hơi nhiều )
Comments