Cờ thế 043 - [3 phút] - [2-kyu]

posted Mar 10, 2011, 5:25 AM by Cờ Vây
Đen vừa đánh quân tam giác nhưng Trắng bỏ qua, Đen phải làm gì để thu lợi ở trong góc?

Giải trong 3 phút = 2-kyu
Comments