Cờ thế 042 - [3 phút] - [2-kyu]

posted Mar 10, 2011, 5:24 AM by Cờ Vây
Hãy phân tích Đen cần phải làm gì trong tình huống này?

Giải trong 3 phút = 2-kyu
Comments