Cờ thế 041 - [Ngay lập tức] - [2-kyu]

posted Mar 10, 2011, 5:22 AM by Cờ Vây
Có thể khó khăn để lưa chọn nước đi đúng đắn nếu thế cờ này xuất hiện trong thực tế.

Giải ngay lập tức = 2-kyu


Comments