Cờ thế 040 - [3 phút] - [1-kyu]

posted Mar 8, 2011, 5:57 PM by Le T.   [ updated Mar 8, 2011, 6:01 PM ]
Đen đang nguy kịch, cần phải làm gì?

Giải trong 3 phút = 1-kyu
Comments