Cờ thế 039 - [1 phút] - [2-kyu]

posted Mar 8, 2011, 12:01 AM by Cờ Vây
Đen phải làm gì để giết trắng?

Giải trong 1 phút = 2-kyu
Comments