Cờ thế 038 - [3 phút] - [2-kyu]

posted Mar 6, 2011, 7:18 PM by Cờ Vây
Đâu là điểm cốt yếu trong hình cờ này?

Giải trong 3 phút = 2-kyu
Comments