Cờ thế 036 - [1 phút] - [2-kyu]

posted Mar 3, 2011, 5:43 PM by Cờ Vây
Nếu bạn có kinh nghiệm với những hình cờ này, thậm chí chẳng cần đến 1 phút để giải!

Giải trong 1 phút = 2-kyu
Comments