Cờ thế 035 - [3 phút] - [2-kyu]

posted Mar 2, 2011, 10:21 PM by Cờ Vây
Trắng có một điểm cắt ở A, Đen phải làm sao để khai thác?

Giải trong 3 phút = 2-kyu

Comments