Cờ thế 034 - [1 phút] - [3-kyu]

posted Mar 1, 2011, 6:09 PM by Cờ Vây
Điều đầu tiên Đen cần làm là phá hình mắt của Trắng.

Giải trong 1 phút = 3-kyu
Comments