Cờ thế 033 - [1 phút] - [3-kyu]

posted Feb 28, 2011, 6:11 PM by Le T.
Sau nước đầu tiên của Đen, Trắng sẽ chết vì thiếu khí.

Giải trong 1 phút = 3-kyu.
Comments