Cờ thế 032 - [3 phút] - [3-kyu]

posted Feb 27, 2011, 8:01 PM by Cờ Vây
Đen nên làm gì ở đây?

Giải trong 3 phút = 3-kyu

Comments