Cờ thế 031 - [1 phút] - [3-kyu]

posted Feb 26, 2011, 7:08 PM by Cờ Vây
Đen phải làm sao để tạo sống ở góc?

Giải trong 1 phút = 3-kyu
Comments