Cờ thế 030 - [1 phút] - [3-kyu]

posted Feb 25, 2011, 8:34 PM by Cờ Vây
Đen đi trước giết Trắng.

Giải dưới 1 phút = 3-kyu
Comments