Cờ thế 029 - [1 phút] - [3-kyu]

posted Feb 24, 2011, 10:25 PM by Cờ Vây
Đen phải làm gì để có thể thu lợi ở góc?

Giải trong 1 phút = 3-kyu

Giải trong chớp mắt = 1-dan
Comments