Cờ thế 028 - [1 phút] - [3-kyu]

posted Feb 23, 2011, 5:34 PM by Cờ Vây
Đâu là yếu điểm trong hình cờ của Đen? (Đọc khoảng 5 nước)

Giải trong 1 phút = 3-kyu
Comments