Cờ thế 027 - [1 phút] - [3-kyu]

posted Feb 23, 2011, 1:25 AM by Cờ Vây
Trắng điểm vào với nước tam giác. Đen phải làm gì?

Giải trong 1 phút = 3-kyu
Comments