Cờ thế 026 - [1 phút] - [3-kyu]

posted Feb 22, 2011, 4:43 AM by Cờ Vây
Kết quả tốt nhất cho Đen là gì?

Giải trong 1 phút = 3-kyu
Comments