Cờ thế 025 - [1 phút] - [3-kyu]

posted Feb 21, 2011, 5:19 AM by Cờ Vây
Khi hình này xuất hiện trong một ván cờ, bạn sẽ làm gì?

Giải trong 1 phút = 3-kyu

Comments