Đáp án

Hình 1: Chính xác Hình 2: Thế cướp không tốt Hình 3: Kết quả tệ nhất!

Điểm vào với 1 trong hình 1 là chính xác. Nếu Trắng bắt quân với 2, Đen đẩy vào với 3 và Trắng không thể làm gì vì nhóm quân bị thiếu khí.

Nếu Đen áp sát với 1 trong hình 2, Trắng sẽ tạo thế cướp với 2.

Đen có thể nối với 1 trong hình 3, nhưng Trắng sẽ dọa bắt với 2 và tạo 2 mắt với 4!
Comments