Cờ thế 024 - [1 phút] - [3-kyu]

posted Feb 19, 2011, 10:13 PM by Cờ Vây   [ updated Mar 27, 2011, 11:12 PM ]
Tới lượt Đen, Đen cần phải làm gì?

Giải trong 1 phút = 3-kyu

Comments