Đáp án

Hình 1: Chính xác Hình 2: Đen không thể tạo sống Hình 3: Trắng mắc sai lầm!

Tạo mắt bằng cách chơi ở yếu điểm tại 1 trong hình 1 là nước duy nhất. Ngay cả khi trắng phá không gian mắt của Đen với 2 và 4, Đen vẫn tạo 2 mắt một cách dễ dàng.

Nếu Đen mở rộng không gian mắt với 1 và 3 trong hình 2, sau trắng 2 và 4 Đen không có cách gì tạo được 2 mắt.

Trả lời Đen 1 với nước bẻ (hane) ở 2 trong hình 3 là một lỗi nghiêm trọng. Đen tạo 2 mắt đơn giản với 3.
Comments