Cờ thế 023 - [1 phút] - [4-kyu]

posted Feb 18, 2011, 6:39 PM by Cờ Vây   [ updated Feb 19, 2011, 10:17 PM ]
Đen làm sao để tạo sống? Mở rộng vùng mắt hay chơi ở điểm cốt yếu?

Giải trong 1 phút = 4-kyu

Comments