Đáp án

Hình 1: Chính xác Hình 2: Sai thứ tự Hình 3: Một sai lầm khác

Đen phải cắt với 1 như trong hình 1 trước rồi điểm một quân với 3. Sau 5, nhóm Trắng ở trên chắc chắn sẽ bị bắt , Đen tạo sống đơn giản.

Thứ tự các nước rất quan trọng ở đây. Nếu Đen điểm 1 quân với 1 trong hình 2 trước rồi mới cắt ở 3, sau Trắng 4, Đen không thể bắt đám trắng được nữa.

Nước dọa bắt ở 1 như trong hình 3 cũng không có tác dụng. Ngay cả khi Đen cắt với 3 sau khi Trắng nối, Đen không thể thắng thế đuổi bắt (capture race) sau đó.
Comments