Cờ thế 022 - [3 phút] - [4-kyu]

posted Feb 15, 2011, 5:38 AM by Cờ Vây   [ updated Feb 19, 2011, 10:35 PM ]
Đen phải làm gì để lợi dụng điểm yếu trong hình cờ Trắng để tạo sống?

Giải trong 3 phút = 4-kyu


Comments