Đáp ánHình 1. Đáp án Hình 2: Đáp án (biến thể) Hình 3: Sai!
Trong thế cờ này, Đen 1 trong hình 1 là điểm cốt yếu. Sau Đen 3, Trắng không thể dọa bắt ở 'a' vì thiếu khí.
Nếu Trắng nối ở 2 trong hình 2, đen 3 sẽ phá hình mắt của Trắng.
Đen 1 trong hình 3 là sai. Trắng sẽ tạo sống dễ dàng với 2.
Comments