Cờ thế 021 - [1 phút] - [4-kyu]

posted Feb 10, 2011, 7:15 AM by Cờ Vây   [ updated Feb 15, 2011, 5:42 AM ]
Thế cờ này giống hình lược nhưng Trắng không thể tạo sống. Đâu là điểm cốt yếu?
Giải trong 1 phút = 4-kyu
Giải trong chớp mắt = thành viên của Thư Viện Cờ Vây :))

Comments