Đáp án
Hình 1. Đáp án Hình 2: Sai! Hình 3: Cướp!

Đen 1 trong hình 1 là 1 nước thủ cân. Nếu Trắng chặn lại với 2, Đen 3 sẽ phá không gian tạo mắt của Trắng. Trắng có thể cố gắng với 4 và 6, nhưng Trắng không thể dọa bắt ở 'a' vì thiếu khí.

Nhiều kì thủ sẽ nghĩ tới nước bẻ (hane) ở 1 trong hình 2. Chặn lại ở 2 có thể là một phản xạ, nhưng sau Đen 3, Trắng không thể tạo sống!

Nước đáp trả thực sự cho Đen 1 là điểm 1 quân với trắng 2 trong hình 3. Kết quả Trắng tạo được một thế cướp có thể tạo sống.
Comments