Đáp án

Hình 1. Đáp án Hình 2: Sai! Hình 3: Sai!

Trong hình đối xứng này, có 2 điểm chính giữa. Ở đây, Đen 1 trong hình 1 là điểm cốt yếu. Cho tới 7, Đen sẽ tạo được sống chung.

Đen 1 mở rộng vùng tạo mắt là tự sát. Trắng sẽ bẻ với 2 rồi điểm vào yếu điểm của hình cờ Đen với 4.

Đen 1 trong hình 3 cũng là điểm chính giữa của hình cờ đối xứng. Tuy nhiên trắng sẽ giảm vùng tạo mắt của Đen với 2 và 4 rồi điểm với 6!

Comments