Cờ thế 019 - [2 phút] - [4-kyu]

posted Feb 10, 2011, 7:08 AM by Cờ Vây   [ updated Feb 15, 2011, 5:54 AM ]
Đen không thể tạo hai mắt, vậy Đen phải làm gì?

Giải trong 2 phút = 4-kyu

Comments