Cờ thế 017 - [1 phút] - [4-kyu]

posted Feb 7, 2011, 5:59 AM by Cờ Vây
Đen đi trước, Trắng có cách nào sống không?
Comments