Cờ thế 016 - [Ngay lập tức] - [4-kyu]

posted Feb 7, 2011, 5:55 AM by Cờ Vây
Đen phải làm gì?

Giải ngay lập tức = 4-kyu
Comments