Cờ thế 059 - [3 phút] - [1-dan]

posted Jun 13, 2013, 12:32 AM by Cờ Vây   [ updated Jun 13, 2013, 12:32 AM ]
Đen có thể làm gì ở đây?

1 đẳng - Giải đầy đủ trong ba phút.
Comments