Cờ thế 058 - [3 phút] - [1-kyu]

posted May 16, 2013, 9:03 PM by Cờ Vây   [ updated May 16, 2013, 9:03 PM ]
Nếu đến lượt Đen chơi ở đây, Đen có thể làm gì?

Giải trong 3 phút = 1-kyu
Comments