Cờ thế 057 - [1 phút] - [1-kyu]

posted May 15, 2013, 10:14 AM by Cờ Vây   [ updated May 15, 2013, 10:15 AM ]
Đâu là điểm cốt yếu để ngăn Trắng tạo hai mắt?

Giải trong 1 phút = 1-kyu
Comments